İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Yöntem OSGB, işletmelerin talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dâhilinde gerçekleştirmek üzere, sektördeki tehlike sınıfınıza göre gerekli sertifika sınıfına sahip İş Güvenliği Uzmanı personelleri ile sizlere hizmet vermektedir.

İş Güvenliği, güvenli çalışma ve yaşama bilincinin kazanılmasıdır. Bu bilinç ile hem çalışanlarınızın hem de işletmenizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. (6631  4. Madde)

İş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği süre içinde her ay 5140 Lira ceza kesilecektir.

Yeni yasasının “iş güvenliği uzmanı” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

 1. a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
 2. b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
 3. c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

 1. d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

 

 

Projenin Amaç ve Kapsamı

Hazırlanan bu projenin temel amacı, şantiyelerinizdeki iş sağlığı ve güvenliğinin maksimum düzeyde tutularak, hiçbir iş kazası ve meslek hastalığı olmadan projenin sonlandırılmasıdır.

Bu çalışmalar, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun firmanıza zorunlu kıldığı çalışmaların ve alınması gereken tedbirlerin profesyonelce olarak yürütülmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda proje faaliyetleri, ilgili olan şantiyelerinizi ve ilgili kanun kapsamına giren tüm personellere uygulanacaktır.

İş Güvenliği Hizmetleri

Başlangıç Çalışmaları

Günümüzün modern proje yönetimi felsefisine uygun olarak yürütülecek projemizin ilk adımı, yerel şirket yönetim yetkilileriyle beraber proje faaliyetlerinin tanıtımı ve planlamasını içeren çalışmaların yapılması olacaktır. “Başlangıç Çalışmaları” olarak isimlendirilen bu çalışmalar;

 1. Projenin koordinasyonu ile sevk ve idaresinden sorumlu kişilerden oluşan bir İş Güvenliği Ekibinin oluşturulması,
 2. Proje amacına uygun olarak şantiyenin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla şantiyedeki iş sağlığı ve güvenliği hazırlıklarının dayanağını oluşturan Sağlık ve Güvenlik Planı oluşturulması,

iii.            Projede yer alan faaliyetlerin tamamının uygun görülecek bir İş ve Zaman Planına yerleştirilmesini, içermektedir.

iş Güvenliği Uzmanı Çalışma Tablosu

Bilindiği üzere 6331 sayılı kanun, özel veya kamu kişisi ayrımı yapmadan tüm iş ve iş görülen yerlere yönelik sağlık ve güvenlik tedbirleri getirmekte; hem çalışanlara hem de yöneticilere bazı görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Şantiyelerde bu kapsamda yerine getirmesi gereken mükellefiyetleri bulunmaktadır.

Projenin İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren bu çalışma başlığında, aşağıda yer alan faaliyetler yürütülecektir:

 1. Dokümantasyon Yapısının Oluşturulması / İyileştirilmesi
 2. Çalışanların özlük dosyaların hazırlanması ve takibi
 3. İş güvenliği talimatlarının oluşturulması ve takibi
 4. Kişisel koruyucuların donanımların tutanakla teslim edilmesi
 5. Çalışma talimatlarının hazırlanmasında ve güncellenmesinde teknik destek verilmesi
 6. Şantiye proje kapsamında kalan tüm tesislerine ve işlerine yönelik olarak yapılacak Risk Değerlendirme Çalışmaları kapsamında;
 7. Risk Değerlendirme Ekiplerinin oluşturulması,
 8. Risk Değerlendirme Ekiplerinin eğitimi,
 9. Kontrol Listeleri ve Fotoğraflama teknikleriyle Tehlikelerin Belirlenmesi,
 10. Risk Değerlendirme Raporunun hazırlanması,
 11. Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporunun hazırlanması,
 12. Kapalı oylama ile Çalışan Temsilcisi seçiminin yapılması;

iii.            Tesislerin Acil Durum Eylem Planlarının hazırlanabilmesi amacıyla;

 1. Acil Durum Eylem Planı (ADEP) Ekiplerinin oluşturulması,
 2. ADEP ekiplerinin eğitimlerinin yapılması,
 3. ADEP ekipleri atama yazılarının hazırlanması,
 4. Kat tahliye planlamasının yapılması ve planların çizimi,
 5. Acil Durum Eylem Planının oluşturulması;
 6. Personelin İş Güvenliği Eğitimi ve Sertifikalandırılması amacıyla;
 7. Eğitim öncesi sınavının yapılması,
 8. Mevzuatın gereği olan 17 konudan oluşan 16 saatlik uygulamalı ve pratik eğitimlerin yapılması, (çok tehlikeli sınıf için)
 9. Eğitimler sonrasında değerlendirme testinin uygulanması,
 10. Sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan personelin eğitiminin tekrar edilmesi,
 11. Eğitimi tekrar edilen personelin sınavının tekrarlanması,
 12. Eğitimlerde başarı gösteren personele sertifikalarının sunulması; çalışmaları yürütülecektir.
 13. Tatbikat;
 14. Senaryonun hazırlanması,
 15. Tatbikat icra planın hazırlanması ve onaylanması
 16. Tatbikatın icrası; çalışmaları yürütülecektir.
 17. İşyerinin YÖNTEM İSG Uzmanları/Mühendisi tarafından Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlaması,
 18. Sahanın denetlenmesi ve raporlanması
 19. Çalışanların denetlenmesi ve raporlanması

vii.            İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

 1. İSG kurulunun oluşturulması
 2. İSG kuruluna danışman olarak iştirak edilmesi
 3. İSG kurul iç yönetmeliğinin hazırlanması
 4. İSG kurulu yıllık faaliyet raporunun hazırlanması

Kaza Analiz Raporlarının Oluşturulması:

 1. Ramak kala olaylarının araştırılması
 2. İş kazası kayıtlarının tutulması
6d36c2a6-47ed-4469-8c99-f83cdf187ad9